Biviana
4 0
Savannah
3 1
Hadja
8 1
Hadja
9 0
Ashanti
13 4
Gem
24 0
Lauren
24 1
Savannah
24 0
Lauren
30 2
Ashley Wilson
30 3
Rilana
23 2
Rilana
26 1
Alice
39 1